Cần tìm thợ có tay nghề (gel bột + nước). Làm việc trong Center ở Berlin. Liên hệ: 01520 737 3230